โรงพยาบาลตากสินแจ้งปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการ ผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทอง


แพทย์แผนไทยประยุกต์และแพทย์ทางเลือก
โรงพยาบาลตากสิน ขอแจ้งปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการ ผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทอง 👇แพทย์แผนไทยประยุกต์และแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลตากสิน