รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ เปิดรับลงทะเบียนและตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว


โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์เปิดรับลงทะเบียนและตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป