รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว


โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

สามารถนัดตรวจสุขภาพได้ผ่าน 3 ช่องทาง
- ติดต่อได้ที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ อาคาร 72 พรรษามหาราชินีฯ ชั้น 4 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
- โทรนัดหมายและสอบถามข้อมูล 02-2897747 / 02-2897749 / 02-2897751
- นัดผ่านระบบออนไลน์

เอกสารที่ใช้ในการนัดตรวจสุขภาพ
- ใบแบบบัญชีรายชื่อความต้องการการแจ้งแรงงานต่างด้าว (ติดต่อผ่านกรมจัดหางานก่อน)
- สำเนาพาสปอร์ต
- สำเนาวีซ่า
- สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง ในกรณีจดทะเบียนเป็นบริษัทใช้หนังสือของการจดทะเบียนด้วย