บริการคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่


โรงพยาบาลสิรินธร #สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
เปิดให้บริการคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่
ทุกวันศุกร์แรกของเดือน
เวลา 10.00 - 14.00 น.