สำนักการแพทย์ เปิดให้บริการคลินิกมลพิษทางอากาศ


กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ เปิดให้บริการคลินิกมลพิษทางอากาศ ณ โรงพยาบาล 3 แห่ง ดังนี้ โรงพยาบาลตากสิน (วันจันทร์-วันอังคาร) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (วันพุธ) และโรงพยาบาลกลาง (วันพฤหัสบดี) ระหว่างเวลา 13.00 - 15.30 น. เพื่อให้บริการตรวจรักษา ลดความรุนแรง และจำนวนการเกิดอาการ จนต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ในกลุ่มเสี่ยงที่ไวต่อการเกิดอาการ ให้คำปรึกษาแก่ประชาชน รวมถึงมีการเฝ้าระวังผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ ติดตามภาวะสุขภาพในระยะยาว ป้องกันการเกิดซ้ำ ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อ Hotline 1646 “สายด่วนสุขภาพ สำนักการแพทย์” ให้ความรู้และรับปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5