ฟรี! ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป


สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดย โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ขอเชิญชวนผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี ผู้สนใจ