คลินิกเพื่อนใจ วัยทีน


คลินิกเพื่อนใจ วัยทีน โดยกลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ สำนักการแพทย์

สามารถติดต่อขอรับบริการได้ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น. ที่ คลินิกเพื่อนใจ วัยทีน ชั้น 1 อาคาร 3 ชั้น