วัดพระศรีรัตนศาสดาราม


สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 เป็นวัดในพระบรมมหาราชวัง หรือเรียนกันทั่วไปว่า "วัดพระแก้ว" เนื่องจากเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวไทย แกะสลักจากหยกสีมรกต สกุลศิลปะช่างล้านนา วัดพระแก้วเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ และเป็นสถานที่สำหรับทรงบำเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์ สิ่งที่สำคัญในวัดนอกจากพระอุโบสถซึ่งประดิษฐานพระแก้วมรกตแล้ว ยังมีศาลาราย หอพระราชกรมานุสร หอพระราชพงศานุสร หอพระคันธารราษฏร์ มณฑปยอดปรางค์ หอระฆัง หอพระมณเฑียรธรรม หอพระนาก วิหารยอด ปราสาทพระเทพบิดร บุษบกประดิษฐานพระบรมราชสัญลักษณ์และรูปช้างโลหะ เจดีย์ทองและพระปรางค์ต่างๆ รวมถึงยักษ์ทวารบาลซึ่งเป็นรูปยักษ์ในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระแก้วเป็นวัดที่มีความสำคัญต่อบ้านเมืองและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว

ที่มา : กองการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร