ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย4


ตำหนักพระแม่กวนอิม (โชคชัย 4) เป็นศาสนสถานและเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของศาสนพุทธฝ่ายมหายาน ตั้งอยู่ภายในซอยโชคชัย 4 เขตลาดพร้าว สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปีพ.ศ. 2528 โดยพระอาจารย์ใหญ่ ดร.เสกกวงเซง หลังจากที่ได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมยังประเทศต่างๆ และเมื่อได้กลับมาเมืองไทยแล้ว ท่านมีความตั้งใจจะสร้างสถานปฏิบัติธรรมขึ้น เพื่อเป็นการเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนาและปฏิบัติบูชาถวายแด่พระพุทธองค์ พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ (อวโลกิเตศวร) และเจ้าชายอั้งไฮ้ยี้ โดยแบ่งออกเป็นสองฝั่ง ได้แก่ ฝั่งพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหนึ่งหมื่นพระองค์ มีความสูง 21 ชั้น เป็นพระมหาเจดีย์ที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พุทธศาสนิกชนนิยมมาสักการะองค์พระแม่กวนอิมพันมือ พระพุทธเจ้าหนึ่งหมื่นองค์ และฝั่งตำหนักพระแม่กวนอิม  ประดิษฐานเทวรูปต่างๆจำนวนมาก

พุทธศาสนิกชนสามารถร่วมสวดมนต์ที่ตำหนักพระแม่กวนอิม (โชคชัย 4)บริเวณพระมหาเจดีย์ได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 14:00 – 15:00 และเฉพาะวันเสาร์เวลา 19:00 -21:00