โครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชาบนพื้นที่ป่าชายเลนบางขุนเทียน


ความเป็นมาโครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชาา

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครประสบปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะแนวชายฝั่งทะเลกรุงเทพ เขตบางขุนเทียนรวมความยาวกว่า4.7กิโลเมตร ทำให้ที่ดินเดิมของชายทะเลกรุงเทพถูกกัดเซาะหายไปกว่า 3,000ไร่ ประชาชนที่เคยอยู่อาศัยในบริเวณนั้น ต้องอพยพหนีน้ำเข้ามามากกว่า 1.7 กิโลเมตร 

จากปัญหาดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ และแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำรวมทั้งสัตว์น้ำที่อยู่บริเวณนั้นเนื่องจากในพื้นที่ป่าชายเลนมีสัตว์น้ำอาศัยอยู่ไม่น้อย กว่า 70 ชนิด  หากป่าชายเลน หากป่าชายเลนหายไปสัตว์เหล่านี้ก็จะหายไปด้วย ซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งเรื่องของพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในบริเวณดังกล่าว โดยที่ โดยที่ผ่านมามิได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจังทำให้ปัญหาทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้ามาร่วมโครงการปลูกป่า