#เขตราชเทวี ,พระราชวังพญาไท


พื้นที่บริเวณพระราชวังพญาไทเเห่งนี้ในอดีตเป็นสวนและทุ่งนาบริเวณริมคลองสามเสนติดกับทุ่งพญาไท ในรัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯให้ซื้อที่ดินประมาณ ๑๐๐ ไร่เศษจากชาวนาชาวสวนบริเวณนั้น เพื่อใช้ทดลองปลูกธัญพืชและเป็นที่ประทับพักผ่อนพระราชอริยาบท ซึ่งโรงเรือนหลังเเรกที่โปรดให้สร้างขึ้น คือ โรงนาและได้พระราชทานนามว่า  “โรงนาหลวงคลองพญาไท” พร้อมกับโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญที่เคยประกอบที่ทุ่งพระเมรุ (ท้องสนามหลวง) มาจัดที่ทุ่งแห่งนี้แทน พระตำหนักพญาไทสร้างขึ้นจึงได้พระราชทานนามใหม่ว่า “วังพญาไท” ภายหลังเมื่อรัชกาลที่ ๕ เสด็จสวรรคตในปี ๒๔๕๓ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี จึงได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับที่วังพญาไทแห่งนี้

 

ต่อมาในช่วงสมัยรัชกาลที่ ๖ ได้โปรดเกล้าฯให้สร้างพระตำหนักน้อยขึ้นที่ริมคลองพญาไท เป็นเรือนไม้สักสองชั้นพระราชทานนามว่า “พระตำหนักเมขลารูจี” และทรงวางโครงสร้างพระราชมณเฑียรสถานสำหรับเป็นที่ประทับถาวรขึ้นใหม่และพระราชทานนามว่า “พระราชวังพญาไท” ซึ่งประกอบด้วยหมุ่พระที่นั่ง ๕ องค์

 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริที่จะสร้างพระราชมณเฑียรสถานขึ้นใหม่เพื่อใช้เป็นที่ประทับ และได้พระราชทานชื่อให้คล้องจองกันดังนี้คือ 

พระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน

พระที่นั่งพิมานจักรี

พระที่นั่งศรีสุทธนิวาส

พระที่นั่งเทวราชสภารมย์

พระที่นั่งอุดมวนาภรณ์

 

และโปรดเกล้าฯ ให้ย้าย “ดุสิตธานี” เมืองจำลองที่สร้างขึ้นเพื่อฝึกหัดและปูรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยจากพระราชวังดุสิตมายังพระราชวังพญาไทแห่งนี้ด้วย

 

หลังจากนั้น ในสมัยรัชกาลที่ ๗ กรมรถไฟหลวง ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เช่าพื้นที่และดัดแปลงเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งนามว่า “โฮเต็ลพญาไท” จากนั้นถูกเปลี่ยนเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพฯ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการถ่ายทอดเสียงทางวิทยุในประเทศไทย ต่อมาในปี ๒๔๗๕ กองเสนารักษ์จังหวัดทหารบกกรุงเทพฯ ได้ย้ายมาอยู่และพัฒนาเป็นโรงพยาบาลทหารบก และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนนามใหม่เป็น “โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า”

 

จนถึงปี ๒๕๑๒ กรมแพทย์ทหารบกเข้ามาตั้งกองบัญชาการอยู่แทน จนเมื่อปี๒๕๓๒ ได้ย้ายไปที่ทำการใหม่ จึงให้ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าใช้เป็นสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว โดยมีโครงการที่จะย้ายออกเมื่อพร้อมเช่นกัน ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนพระราชวังพญาไทเป็นโบราณสถานแห่งชาติ ซึ่งในอนาคตจะได้รับการปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม

 

วัน-เวลา เปิดให้เข้าชม

วันอังคาร,วันพฤหัสบดี (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 เวลา ๑๓.๓๐ น.

วันเสาร์,วันอาทิตย์

 เวลา ๐๙.๓๐ น. และ ๑๓.๓๐ น.

ไม่เสียค่าเข้าชม กรุณาเเต่งกายสุภาพ

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร

โทร. ๐๒ ๓๕๔ ๗๙๘๗, ๐๒ ๓๕๔ ๗๗๓๒