วัดบำเพ็ญจีนพรต


‘วัดบำเพ็ญจีนพรต’ วัดจีนเก่าแก่และเล็กที่สุดในประเทศไทย

วัดบำเพ็ญจีนพรต หรือวัดย่งฮกยี่ แต่เดิมเคยเป็นวิหารของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรร้างที่มีชื่อเก่าเดิมว่า ‘ย่งฮกอำ‘ โดยมีการค้นพบป้ายชื่อลงปีรัชกาลเฉียนหลง ปีอิกเบ้า หรือตรงกับปี พ.ศ. 2338 ว่ากันว่าสร้างโดยชาวจีนในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาพระอาจารย์สกเห็งเดินทางมาจากประเทศจีน (ราวก่อนปี พ.ศ. 2414) และได้มาอาศัยวิหารร้างแห่งนี้ในการพักอาศัย ภายหลังท่านจึงได้ปฏิสังขรณ์วิหารพร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็น ‘ย่งฮกยี่’ ในปีพ.ศ. 2430 และได้รับพระราชทานชื่อในภาษาไทยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ว่า ‘วัดบำเพ็ญจีนพรต’ นอกจากนี้รัชกาลที่ 5 ยังทรงพระราชทานสมณศักดิ์ให้พระอาจารย์สกเห็งเป็นพระเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายรูปแรกของไทยอีกด้วย