พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก


เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งขึ้นตามความตั้งใจของอาจารย์วราพร สุรวดี ผู้เป็นเจ้าของบ้าน ซึ่งอยากจะนำบ้านและทรัพย์สินที่เป็นมกรดตกทอดจากมารดา หรือนางสอาง สุรวดี (ตันบุญเต็ก) มาจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มาสัมผัสและเห็นของจริงว่าความเป็นอยู่ของชาวไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือเมื่อประมาณ 60-70 ปีที่แล้วเป็นอย่างไร