ลาดกระบัง ชวนเที่ยวเชี้ยว 47 ฟาร์ม


ลาดกระบัง ชวนเที่ยวเชี้ยว 47 ฟาร์ม

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง  แจ้งว่า ขอเชิญชวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ เชี้ยง 47 ฟาร์ม (ฟาร์มเมล่อนในพื้นที่เขตลาดกระบัง) โดยภายในฟาร์มมีพืชหลักๆ คือ เมล่อน ส่วนพืชรองลงมา คือ มะม่วง (น้ำดอกไม้เบอร์สี 4, น้ำดอกไม้สีทอง, น้ำดอกไม้มัน) และกล้วย พืชระยะยาวหรือ ไม่เศรษฐกิจ คือ พะยูง ยางนา สักทอง 

ทั้งนี้ ฟาร์มมีวิธีการปลูกแบบนอกโรงเรือน หรือ แปลงเปิด ซึ่งได้รับมาตรฐานการปลูก GAP (GOOD Agricultural Practice : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี)จากกรมวิชาการเกษตร ในพื้นที่ 16 ไร่ 

โอกาสนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเลือกซื้อสินค้าทางเการเกษตรและท่องเที่ยวเยี่ยมชม เชี้ยง 47 ฟาร์ม ตั้งอยู่ในคลองเจ๊ก ชุมชนวัดสุทธาโภชน์ ติดต่อสอบถามเส้นทางและรายละเอียดได้ที่ 09 2343 9994