INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน


พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ‘INVESTORY’ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากพิพิธภัณฑ์ในความรับรู้ของคนส่วนมากอย่างสิ้นเชิง ไม่ใช่แค่ในแง่ของสื่อที่ทันสมัยและรูปแบบของนิทรรศการที่มีลักษณะ interactive เป็นหลัก หากแต่ประสบการณ์ที่ผู้เข้าชมจะได้รับเป็นการเรียนรู้แบบวิถีเฉพาะตัว หรือ personalized learning ทำให้ทุกคนที่ก้าวเข้ามาได้ความรู้และประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกัน ผู้เข้าชมจะได้รับบัตรประจำตัวที่เรียกว่า Hero card ซึ่งใช้เทคโนโลยี RFID เก็บข้อมูลของผู้เข้าชมตั้งแต่จุดลงทะเบียน ทั้งลักษณะการใช้จ่าย อายุ ฯลฯ รวมถึงข้อมูลการเรียนรู้ของแต่ละคนไปตลอดเส้นทางในนิทรรศการ สุดท้ายข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกประมวลผล และส่งกลับไปยังอีเมลของแต่ละคนที่ลงทะเบียนไว้

“ทุกคนมีการเก็บเงินที่ไม่เหมือนกัน มีรายได้ที่ไม่เหมือนกัน รายจ่ายที่ไม่เหมือนกัน แล้วก็มีการยอมรับความเสี่ยงที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นสิ่งที่ผู้เข้าชมแต่ละคนจะได้รับจึงเป็นสิ่งที่เฉพาะตัวจริงๆ และจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาด้วย สมมติว่าเวลาผ่านไป มีรายได้เพิ่ม ก็จะได้คำตอบอีกแบบหนึ่ง” คุณภัทรา โพธิเวชกุล เจ้าหน้าที่ INVESTORY กล่าว

เปิดทำการ วันอังคาร – อาทิตย์ (ปิดให้บริการวันจันทร์ วันปีใหม่ และวันสงกรานต์)
เวลา 09:30 – 19:00 น.
อัตราค่าเข้าชม บุคคลทั่วไป 100 บาท (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ)
เข้าชมฟรี สำหรับ เด็ก นักเรียน นักศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี) พระภิกษุ สามเณร นักบวช ผู้พิการและผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)