พระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน


พระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน ที่เป็นห้องพระบรรทม ด้านบนของเพดานมีจิตรกรรมภาพสี เทวดาน้อยทั้ง 4 องค์ ล่องลอยอยู่บนฟากฟ้า

เดินออกมาริมหน้าต่างจะได้เห็นความงามของสวนโรมัน ศาลาในสวนเป็นศาลาแบบโรมันศาลาทรงกลมต่างๆ มีหลังคาโดมรับด้วยเสาแบบคอรินเทียน ประดับด้วยตุ๊กตาหินอ่อนแบบโรมันบริเวณบันไดและมีน้ำพุขนาดเล็ก