ดุสิตธานี หรือเมืองประชาธิปไตยย่อส่วน


สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของพระราชวังพญาไทในสมัยรัชกาลที่ 6 คือ ดุสิตธานี หรือเมืองประชาธิปไตยย่อส่วน ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็นเมืองจำลองขึ้นเพื่อทดลองการปกครองระบอบประชาธิปไตย ถือเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น ซึ่งปัจจุบันไม่มีเหลือให้เห็นแล้ว

หลังจากนั้นในหลวงรัชกาลที่ 6 ได้ทรงรื้อพระตำหนักพญาไท เหลือไว้เพียง พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ (พระที่นั่งในสมัยรัชกาลที่ 5) ซึ่งเป็นท้องพระโรง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งใหม่หลายพระองค์ด้วยกัน ทั้ง พระที่นั่งพิมานจักรี พระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน พระที่นั่งศรีสุทธนิวาส พระที่นั่งอุดมวนาภรณ์ รวมทั้งได้รับการสถาปนาวังเป็น “พระราชวังพญาไท” ในปัจจุบันนี้นั่นเองค่ะ