FAAMAI ศูนย์ปฏิบัติการดิจิทัลอาร์ตแห่งใหม่ ใจกลางสามย่าน


FAAMAI โดมยักษ์สีขาวสูง 17.5 เมตร จุคนได้สูงสุด 1,000 คนแห่งนี้ริเริ่มโดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การลงนามในความตกลง 3 ฝ่าย (MOU) ร่วมกับสำนักทรัพย์สินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) และบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) มุ่งหวังให้เป็นพื้นที่บุกเบิกและทดลองศิลปะแขนงใหม่ในด้านดิจิทัลอาร์ต